Snart startar anleggsarbeidet her

I november startar arbeidet med den nye 3,3 km lange gang- og sykkelvegen på E134 mellom Ølen og Ølensvåg.


Gang- og sykkelvegen mellom kyrkja i Ølen og krysset ved bensinstasjonen i Ølensvåg skal stå ferdig i desember 2019. 

Prosjektleiar for den nye gang- og sykkelvegen Asbjørn Opedal (t.v) og kontrollingeniør Bjørn Brekke har kontor i Medvind-bygget i Ølensvåg,. 

- Alle eigedommar langs E134 mellom Ølen og Ølensvåg vil ha gode tilkomstvegar til ei kvar tid under arbeidet. Nokre av tilkomstvegane vil vera mellombelse, i påvente av at nye avkøyringar blir bygde i samband med den nye gang- og sykkelvegen, seier prosjektleiar Asbjørn Opedal i Statens Vegvesen. 

Gang- og sykkelvegen blir tre meter brei. Eit tre meter breitt grøntareal skal skilja gang- og sykkelvegen frå E134. På fleire delstrekningar skal det byggjast kombinert tilkomstveg/gang- og sykkelveg. Desse såkalla kombinertvegane blir fire meter breie og kan brukast som gang- og sykkelveg med tillatt tilkomstveg. Dette gir færre avkøyringar, og ein unngår å ha tre parallelle, asfalterte vegar (europaveg, gang-/sykkelveg og avkøyring). 

Heile strekninga får veglys, høgspent og fiberanlegg. Vindafjord kommune skal også byggja kloakkanlegg på deler av strekninga. Ølen Vassverk og Telenor skal gjera utbetringar på strekninga.

Nye undergangar i Ølensvåg

Frå krysset ved Vågshagen skal det byggjast kryssande undergangar under E134. Europavegen skal hevast ca. tre meter for å laga rom for undergangane. 

 Mjuke trafikantar vil få tilgang til undergangane via eit trappesystem. Det skal også utarbeidast tilkomstløysingar for undergangane for å ivareta universell utforming, slik at alle, uansett funksjonsevne, kan nytta seg av undergangane. Det skal byggjast busslommer på begge sider av vegen.

Open E134 til ei kvar tid

- Arbeidet omfattar også mykje graving for nye kloakkleidningar som skal kryssa E134. Delar av E134 vil periodevis blir lagt som omkøyringsveg. E134 skal vera open med to køyrebanar til ei kvar tid under arbeidet, slik at anleggsmaskinar ikkje kjem i konflikt med trafikken, seier Opedal.

Arbeidet skal utførast utan at det er til skade for verken naboar eller trafikk, men som nabo langs strekninga vil ein oppleva noko ristingar og støy i samband med arbeidet. Anleggsdrifta følgjer statlege retningslinjer for å avgrensa støy. 

- I samband med sprengingsarbeidet vil det bli sett ut vakter for å unngå at folk er i nærleiken av sprengingsstaden. Dersom naudsynt kan biltrafikken også bli stansa. Det vil bli gitt lydsignal frå ei sirene i forkant, med korte lydsignal i eitt minutt før sprenginga, fortel Opedal. 

Ta kontakt!

Statens vegvesen har prosjektkontor i Medvindbygget i Ølensvåg under anleggsperioden, og folk er velkomne til å stikka innom eller ta kontakt med vegvesnet sine t

- Me ønskjer å halda tett kontakt og legg opp til god dialog med vegnaboar og andre som kjem i kontakt med anleggsarbeidet. Ta også kontakt med oss på telefon og epost: 

Kartteikning: Ølen ved Nerheim (Illustrasjon: Statens Vegvesen)

Kartteikning: Avkøyring til Blikragarden (Illustrasjon: Statens Vegvesen)

Kartteikning: Hiljesteinsvika (Illustrasjon: Statens Vegvesen)

Kartteikning: Ølensvåg, kryss til Vågshagen (Illustrasjon: Statens Vegvesen)


Folk i vinden
Fem i farten

Sommarvikarar må til mange stader for at dei som jobbar fast skal få ferie. Her er eit knippe sommarvikarar i Vindafjord.

Thomas har hatt sommarjobb hos Berge Sag sidan han var 16, og han er ein av tre vikarar på lageret. - Vi hjelper kundar og gjer klar bestillingar. Det er mest større bestillingar som går ut herfrå til snikkarar og byggeprosjekt, seier Thomas, som også jobbar på lageret i andre feriar. Han har gått tre år på Haugesund Toppidrettsgymnas, og vil studera og jobba frå hausten.
Einar er ein av 21 sommarvikarar. Han starta i jobben 2. mai og skal jobba til 11. august. - Å få sommarjobb i Haugesund er ikkje lett, så eg er glad for å jobba her og bu hos farmor. I dag spenner eg opp selskinn til tørking. Elles legg eg skinn i maskiner, sliper, handkardar og er i våtavdelinga og skjærer vekk fett, seier Einar, som byrjar på vidare utdanning i Oslo som personleg trenar i august.
Solfrid Marie har alt fire års fartstid på bensinstasjonen, og jobbar også kveldar og helger ellers i året. No er det full jobb heile sommaren. - Det er ein kjekk og variert jobb med mange trivelige kundar. Vi lagar det meste av maten, sel oljer og anna til bilen, ryddar og fyller på i hyllene, seier Solfrid Marie, som skal ta seg eit friår etter vidaregåande.
Er ein av fem sommarvikarar i butikken. Ho trivst så godt at ho ikkje har tenkt å ta ferie. - Eg jobbar tre til fem dagar i veka og skal jobba til uti august. Det er nok å gjera på, og dagane går fort. Eg sit mellom anna i kassa, hjelper kunder, fyller på i hyllene og ryddar i butikken, seier Elise. Til hausten held ho fram med lærarstudiar på Stord.
Når Medvind24 stikk innom, har Andreas det travelt med mykje forskjellig i resepsjonen. De første dagane av fellesferien er det her det er mest trong for hjelp. - Når eg er ferdig her, skal eg kjøra truck i to og ei halv veke, seier Andreas. Han var ferdig med VG2 service og samferdsel til sommaren og skal ta påbygg på Lundaneset vgs til hausten.

Tips oss!

Nytt om navn

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send epost
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send epost