I "best-klassen" i kommune-NM

Vindafjord havner på 10 plass i fylket, og som nr. 51 av de 428 kommunane i landet i NHO sitt kommune-NM.


Foto: Fjeldheim Foto


NHO rangerer årlig kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.  

Totalt blir Vindafjord rangert som en best-kommune basert på resultatene. 

Se alle resultatene for Vindafjord her!

Slik scoret Vindafjord på utvalgte områder i kommune-NM:  (tallgrunnlag fra 2016)

Vindafjord Fylkesgjennomsnitt Landsgjennomsnitt  

Næringsvariasjon 

0,896  0,893   0,900

Målt ved 1 minus summen av kvadrerte næringsandeler (andel ansatte i enkeltnæringer) for samtlige næringer i en kommune/fylke. Lave verdier indikerer at næringslivet i kommunen/-fylket er avhengig av få bedrifter eller næringer. Dersom alle arbeider i en næring, vil indikatoren være lik null. Desto flere næringer og jevnere sysselsetting, desto lavere er summen av kvadrerte næringsandeler, og desto høyere er indikatoren.

Inntektsnivå
440 00  457 261 444 094 Gjennomsnittlig bruttoinntekt per person 17 år og over, kroner. 
Privat sysselsetting
75  67,3  68 Sysselsatte i privat sektor og offentlige foretak som andel av total antall sysselsatte, prosent. 
Sysselsettingsandel
85,6  68,6 73,8 Gjennomsnittlig bruttoinntekt per person 17 år og over, kroner. 
Sykefravær
4,8  4,9 5,4 Sysselsatte personer etter arbeidssted i prosent av arbeidsstyrken. 
Uføre
4,4  5,0 5,9 Uførepensjonister 18-67 år i prosent av befolkningen.
Arbeidsledige
3,5  3,3 2,8 Registrerte ledige i prosent av arbeidsstyrken.
Arbeidsmarkedsintegrasjon
56,6  77,4 68,8 Innpendling i prosent av sysselsatte etter arbeidssted pluss utpendling i prosent av sysselsatte etter bosted.
Minst 4 års høyere
utdanning

5,5 10,9 Sysselsatte med utdanning på universitets- og høyskolenivå over 4 år etter arbeidssted i prosent befolkningen i yrkesaktiv alder. Tallgrunnlaget er fra 2016.
Fagprøver 20  15 11,1 Sysselsatte med beståtte fagprøver som høyeste utdanningsnivå i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder.
Teknisk og natur-
vitenskapelig utdanning

3,4  2,7 3,8 Sysselsatte med 1-4 års høyere utdanning innen naturviteskapelige, håndverks- og tekniske fag i prosent av syssels. etter arbeidssted.

Fordeling av arbeidsplasser i Vindafjord: 


Bransje Prosent
Jordbruk, skogbruk og fiske
11,8
Bergverksdrift og utvinning
0,1
Industri
21,1
Elektrisitet, vann og renovasjon
 1,3
Bygge- og anleggsvirksomhet
10,4
Varehandel, reparasjon av motorvogner 9,5
Transport og lagring
6,4
Overnattings- og serveringsvirksomhet
0,6
Informasjon og kommunikasjon
4,2
Finansiering og forsikring
0,3
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift
2,8
Forretningsmessig tjenesteyting
3,7
Off.adm., forsvar, sosialforsikring
4,1
Undervisning
7,7
Helse- og sosialtjenester
14,6
Personlig tjenesteyting
1,2
Uoppgitt
0,5


Kilde: SSB, 4. kvartal 2016


Folk i vinden
Fem i farten

Sommarvikarar må til mange stader for at dei som jobbar fast skal få ferie. Her er eit knippe sommarvikarar i Vindafjord.

Thomas har hatt sommarjobb hos Berge Sag sidan han var 16, og han er ein av tre vikarar på lageret. - Vi hjelper kundar og gjer klar bestillingar. Det er mest større bestillingar som går ut herfrå til snikkarar og byggeprosjekt, seier Thomas, som også jobbar på lageret i andre feriar. Han har gått tre år på Haugesund Toppidrettsgymnas, og vil studera og jobba frå hausten.
Einar er ein av 21 sommarvikarar. Han starta i jobben 2. mai og skal jobba til 11. august. - Å få sommarjobb i Haugesund er ikkje lett, så eg er glad for å jobba her og bu hos farmor. I dag spenner eg opp selskinn til tørking. Elles legg eg skinn i maskiner, sliper, handkardar og er i våtavdelinga og skjærer vekk fett, seier Einar, som byrjar på vidare utdanning i Oslo som personleg trenar i august.
Solfrid Marie har alt fire års fartstid på bensinstasjonen, og jobbar også kveldar og helger ellers i året. No er det full jobb heile sommaren. - Det er ein kjekk og variert jobb med mange trivelige kundar. Vi lagar det meste av maten, sel oljer og anna til bilen, ryddar og fyller på i hyllene, seier Solfrid Marie, som skal ta seg eit friår etter vidaregåande.
Er ein av fem sommarvikarar i butikken. Ho trivst så godt at ho ikkje har tenkt å ta ferie. - Eg jobbar tre til fem dagar i veka og skal jobba til uti august. Det er nok å gjera på, og dagane går fort. Eg sit mellom anna i kassa, hjelper kunder, fyller på i hyllene og ryddar i butikken, seier Elise. Til hausten held ho fram med lærarstudiar på Stord.
Når Medvind24 stikk innom, har Andreas det travelt med mykje forskjellig i resepsjonen. De første dagane av fellesferien er det her det er mest trong for hjelp. - Når eg er ferdig her, skal eg kjøra truck i to og ei halv veke, seier Andreas. Han var ferdig med VG2 service og samferdsel til sommaren og skal ta påbygg på Lundaneset vgs til hausten.

Tips oss!

Nytt om navn

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send epost
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send epost