I "best-klassen" i kommune-NM

Vindafjord havner på 10 plass i fylket, og som nr. 51 av de 428 kommunane i landet i NHO sitt kommune-NM.


Foto: Fjeldheim Foto


NHO rangerer årlig kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.  

Totalt blir Vindafjord rangert som en best-kommune basert på resultatene. 

Se alle resultatene for Vindafjord her!

Slik scoret Vindafjord på utvalgte områder i kommune-NM:  (tallgrunnlag fra 2016)

Vindafjord Fylkesgjennomsnitt Landsgjennomsnitt  

Næringsvariasjon 

0,896  0,893   0,900

Målt ved 1 minus summen av kvadrerte næringsandeler (andel ansatte i enkeltnæringer) for samtlige næringer i en kommune/fylke. Lave verdier indikerer at næringslivet i kommunen/-fylket er avhengig av få bedrifter eller næringer. Dersom alle arbeider i en næring, vil indikatoren være lik null. Desto flere næringer og jevnere sysselsetting, desto lavere er summen av kvadrerte næringsandeler, og desto høyere er indikatoren.

Inntektsnivå
440 00  457 261 444 094 Gjennomsnittlig bruttoinntekt per person 17 år og over, kroner. 
Privat sysselsetting
75  67,3  68 Sysselsatte i privat sektor og offentlige foretak som andel av total antall sysselsatte, prosent. 
Sysselsettingsandel
85,6  68,6 73,8 Gjennomsnittlig bruttoinntekt per person 17 år og over, kroner. 
Sykefravær
4,8  4,9 5,4 Sysselsatte personer etter arbeidssted i prosent av arbeidsstyrken. 
Uføre
4,4  5,0 5,9 Uførepensjonister 18-67 år i prosent av befolkningen.
Arbeidsledige
3,5  3,3 2,8 Registrerte ledige i prosent av arbeidsstyrken.
Arbeidsmarkedsintegrasjon
56,6  77,4 68,8 Innpendling i prosent av sysselsatte etter arbeidssted pluss utpendling i prosent av sysselsatte etter bosted.
Minst 4 års høyere
utdanning

5,5 10,9 Sysselsatte med utdanning på universitets- og høyskolenivå over 4 år etter arbeidssted i prosent befolkningen i yrkesaktiv alder. Tallgrunnlaget er fra 2016.
Fagprøver 20  15 11,1 Sysselsatte med beståtte fagprøver som høyeste utdanningsnivå i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder.
Teknisk og natur-
vitenskapelig utdanning

3,4  2,7 3,8 Sysselsatte med 1-4 års høyere utdanning innen naturviteskapelige, håndverks- og tekniske fag i prosent av syssels. etter arbeidssted.

Fordeling av arbeidsplasser i Vindafjord: 


Bransje Prosent
Jordbruk, skogbruk og fiske
11,8
Bergverksdrift og utvinning
0,1
Industri
21,1
Elektrisitet, vann og renovasjon
 1,3
Bygge- og anleggsvirksomhet
10,4
Varehandel, reparasjon av motorvogner 9,5
Transport og lagring
6,4
Overnattings- og serveringsvirksomhet
0,6
Informasjon og kommunikasjon
4,2
Finansiering og forsikring
0,3
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift
2,8
Forretningsmessig tjenesteyting
3,7
Off.adm., forsvar, sosialforsikring
4,1
Undervisning
7,7
Helse- og sosialtjenester
14,6
Personlig tjenesteyting
1,2
Uoppgitt
0,5


Kilde: SSB, 4. kvartal 2016


Folk i vinden

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips